РОЗШИРЕНИЙ ПОШУК

Home
1st Steering Committee meeting

Preventing and combatting violence against women
and domestic violence in Ukraine

Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок
та домашнім насильством в Україні

EXECUTIVE SUMMARY

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

       
Project title Preventing and combating violence against women and domestic violence in Ukraine (VAW in Ukraine) Назва проекту Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні (VAW в Україні)
       
Duration 30 months (1 September 2013- end February 2016) Тривалість 30 місяців ( 1 вересня 2013 – кінець лютого 2016)
       
Funding SIDA Фінансування SIDA (Шведське агентство міжнародного розвитку)
       
Objectives of the action The capacity of national institutions to prevent and combat violence against women and domestic violence is enhanced, and the awareness of the relevant law and policy makers responsible for providing effective assistance and redress to victims of violence against women and domestic violence is increased. Мета заходів Зміцнення потенціалу національних інституцій у сфері запобігання й боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством та підвищення обізнаності представників законодавчої та управлінської сфери, що відповідають за забезпечення ефективної допомоги і відшкодування шкоди потерпілим.
       
Project purpose The ratification of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) by Ukrainian authorities, including the preparation for the ratification and its implementation Ukrainian legislation, policy and practice. Завдання проекту Ратифікація органами української влади Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської Конвенції), в тому числі підготовка до ратифікації та імплементації документу на законодавчому, політичному та  практичному рівнях.
       
Expected Result 1 Ukraine is ready to ratify and implement the Istanbul Convention (IC):

A CoE expert report on the compatibility of the Ukrainian legislation with the Istanbul Convention that includes the identification of amendments to existing national legislation, and the drafting and adoption of new legislation, is made available to the Government, while the proposed package is also taken to the Parliament as part of the accompanying ratification process.

Indirect result: increased awareness of law and policy makers of the situation with regard to violence against women and domestic violence in Ukraine; enhanced knowledge of the Istanbul Convention and other relevant international standards in the field.
Очікуваний результат
№ 1
Готовність України до ратифікації та імплементації Стамбульської Конвенції (ІК):

Підготовка експертного висновку Ради Європи на предмет відповідності українського законодавства положенням Стамбульської Конвенції, що визначатиме необхідні зміни до чинного національного законодавства та рекомендації з розробки й затвердження нового законодавства. Передання вищезазначених напрацювань в розпорядження українського Уряду та безпосередньо в Парламенту в рамках ратифікаційного процесу.

Непрямий очікуваний результат: підвищення обізнаності представників законодавчої та управлінської сфери про проблеми насильства щодо жінок та домашнього насильства в Україні; розширення знань про Стамбульську Конвенцію та інші важливі міжнародні стандарти цієї галузі.
       
Expected Result 2 Ukrainian authorities define a set of minimum common data categories required for collecting comprehensive public data on violence against women and domestic violence in the country (Article 11 of the Istanbul Convention).

Indirect result: strengthened capacities of the Ukrainian authorities to conduct research and collect and analyse data on violence against women and domestic violence.
Очікуваний результат
№ 2
Визначення органами української влади переліку мінімальних спільних категорій даних, необхідних для збору комплексної публічної інформації про випадки насильства щодо жінок та домашнього насильства в Україні (стаття 11 Стамбульської Конвенції).

Непрямий очікуваний результат: зміцнення потенціалу державних інституцій в сфері дослідження та збору даних про різні форми насильства щодо жінок та домашнього насильства.
       
Expected Result 3 A set of recommendationsfor cooperation between regional and/or local authorities, as well as relevant stakeholders aimed at providing effective assistance to victims and survivors of violence against women and domestic violence as a basis for comprehensive and coordinated policies (Articles 7, 8 and 9 Istanbul Convention).

Indirect result: strengthened capacities of local agencies and other relevant stakeholders involved in dealing with victims and survivors of violence against women and domestic violence in the pilot areas.
Очікуваний результат
№ 3
Напрацювання рекомендацій із вдосконалення взаємодії між регіональними та / або місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами, спрямованих на забезпечення ефективної допомоги потерпілим від будь-яких форм насильства щодо жінок і домашнього насильства. Мета – використання їх як основу комплексної узгодженої політики (статті 7, 8 та 9 Стамбульської Конвенції).

Непрямий очікуваній результат: зміцнення потенціалу місцевих органів влади та інших зацікавлених сторін, що безпосередньо працюють з потерпілими від усіх форм насильства щодо жінок та домашнього насильства в пілотних регіонах.
       
Counterparts Ministry of Social Policy, Ministry of Internal Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Health, Ministry of Foreign Affairs, General Prosecutor’s Office, Supreme Court, Ombudsperson, State Statistical Service, State Court Administration and 2 Oblast/regions, Verkhovna Rada, non-governmental organisations (NGOs). Партнери Міністерство соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство закордонних справ, Генеральна прокуратура, Верховний Суд України, Уповноважений ВРУ з прав людини, Державний комітет статистики, Державна судова адміністрація, дві області, Верховна Рада України, громадські організації.
       
 

CONTACTS:

 

КОНТАКТИ:

       
  Ana Urrutia-Enciso, Project manager
[email protected]
  Ана Уррутіа-Енсісо, Менеджер проекту
[email protected]
       
  Iryna Svavolya, Project officer
[email protected]
  Ірина Сваволя, Координатор Проекту
[email protected]
       
  Nadia Volkova, Project assistant
[email protected]
  Надія Волкова, Асистент Проекту
[email protected]
       
  Council of Europe Office in Ukraine
8 Illinska St., entrance 7, 6th floor
04070 Kyiv, UKRAINE
Tel. +38 044 303 9914
Fax +38 044 425 6001
Mob. +38 093 966 4405
www.coe.kiev.ua
  Офіс Ради Європи в Україні
Іллінська 8., під’їзд 7, поверх 6
04070 Київ, УКРАЇНА
тел. +38 044 303 9914
факс +38 044 425 6001
моб. +38 093 966 4405
www.coe.kiev.ua
Засідання 1-ої Наглядової Ради Проекту
 
 
 
 
Офіс Представника Генерального секретаря Ради Європи в Україні: тел.: +380 44 425 02 62